انرژی 

فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش انرژي

 1. احداث خط انتقال آبرساني به دهاقان از محل انشعاب طالخونچه (به روش BOT)
 2. بازسازی تصفیه خانه های فاضلاب شهر اصفهان
 3. تکمیل مدول اول و احداث و بهره برداری مدول دوم و سوم تصفیه خانه فاضلاب شهر نجف آباد به روش لاگون هوادهی با برگشت لجن (LASS)
 4. طرح توسعه آبرسانی به 14 شهرستان استان اصفهان
 5. ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ
 6. توليد برق توسط مولدهاي مقياس كوچك به ظرفيت 15 مگاوات
 7. توليد برق توسط مولدهاي مقياس كوچك به ظرفيت 6 مگاوات
 8. توليد برق توسط مولدهاي مقياس كوچك به ظرفيت 9 مگاوات
 9. توليد برق توسط مولدهاي مقياس كوچك به ظرفيت 5 مگاوات
 10. توليد برق توسط مولدهاي مقياس كوچك به ظرفيت 10 مگاوات
 11. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 10 مگاوات
 12. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 9 مگاوات
 13. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 9 مگاوات
 14. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 9 مگاوات
 15. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 10 مگاوات
 16. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 8 مگاوات
 17. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 7 مگاوات
 18. توليد برق توسط مولدهاي تجديد پذير (خورشيدي)با ظرفيت 2 مگاوات
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا