اطلاعات عمومی 

1 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز است ؟ 
سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری كشور مجاز می‌باشد. هر سرمایه‌گذار خارجی می تواند به منظور عمران و آبادی و فعالیتهای تولیدی در هر زمینه ای اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی و خدماتی مبادرت به سرمایه‌گذاری نماید. لیكن از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، فقط سرمایه‌گذاریهایی مشمول مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (قانون سرمایه‌گذاری خارجی) قرار می‌گیرند كه مجوز لازم را براساس این قانون دریافت نموده باشند.

2 - هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟
هدف از پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در كشور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصتهای شغلی، اخذ و توسعه فن آوری و مهارتهای مدیریتی و ارتقاء كیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی كشور می‌باشد.

3 - سرمایه‌گذاری خارجی در چه قالب حقوقی و قراردادی قابل انجام است ؟
سرمایه‌گذاران خارجی در چارچوب كلیه روشـهای مشاركت حقـوقی (بصورت سرمایه‌گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی، انواع روش‌های تأمین مالی است كه در چارچوب روشهای مشاركت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری صورت می‌گیرد.

4 - ویژگیهای ناظر برانواع روشهای سرمایه‌گذاری خارجی كدام است ؟ 
الف- مشاركت حقوقی ( سرمایه‌گذاری مستقیم ) :
+ منظور از مشاركت حقوقی، سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یك شركت ایرانی اعم از موجود یا جدید می‌باشد . میزان سهم الشركه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی، در شركت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شركت، در مدیریت و اداره امور شركت نقش دارد.
ب- ترتیبات قراردادی: 
+ سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل روش‌های مدنی، بیع متقابل، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری می‌باشد و در كلیه بخش‌های قابل انجام است . بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه‌گذاریها صرفاً از عملكرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری بدون اتكاء به تضمین دولت‌ها، بانكها و شركتهای دولتی میسر می‌باشد.

5 - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چه بخشهایی مجاز است ؟ 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كلیه زمینه‌هایی كه فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می‌باشد.

6 - سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی، در چه بخش‌هایی مجاز است ؟
سرمایه‌گذاری خارجی در كلیه بخشهای اقتصادی مجاز است لكن در بخشهایی كه در اختیار دولت می‌باشد، سرمایه‌گذاری خارجی فقط در چارچوب ترتیبات قراردادی مندرج در بند ب ماده 3 قانون سرمایه‌گذاری خارجی، قابل انجام است.

7 - چه نوع تشكل حقوقی برای تحقق یك سرمایه‌گذاری خارجی تجویز می شود ؟ 
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شركت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است كه از بین آنها تشكیل «شركت سهامی» كه در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین شكل تشكل حقوقی تجویز می شود ( برای اطلاع بیشتر به راهنمای تشكیل شركت سهامی در ایران، به انتشارات سازمان سرمایه‌گذاری مراجعه شود).

8 - آیا برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران داشتن شریك محلی الزامی است؟
البته داشتن شریك محلی الزامی نیست ولی معمولاً سرمایه‌گذاران خارجی به علت آشنایی طرف‌های ایرانی با شرایط كار، مقررات و روابط اداری و استفاده از امكانات محلی كه می تواند از طریق طرف‌های مناسب ایرانی در اختیار گذاشته شود، تمایل دارند شریك محلی داشته باشند.

9 - حد مجاز سرمایه‌گذاری خارجی چه میزان است ؟
هیچ محدودیتی از نظر درصد مشاركت و میزان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

10 - بنابراین منظور از نسبت‌های 25 % و 35 % مذكور در بند (د) ماده (2) قانون سرمایه‌گذاری خارجی چیست ؟
نسبت‌های مذكور ارتباطی به درصد سرمایه‌گذاری خارجی در هر مورد سرمایه‌گذاری ندارد و همانطور كه در سئوال 9 گفته شد هیچ محدودیتی به لحاظ درصد مشاركت خارجی در شركتهای ایرانی اعمال نمی شود. نسبتهای یادشده ناظر به تعیین ارزش كالاها و خدمات تولیدی سرمایه‌گذاری خارجی در كل اقتصاد كشور می‌باشد كه در هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی در زمان صدور مجوز، سرمایه‌گذاری خارجی محاسبه می‌گردد.

11 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت و گاز مجاز می‌باشد؟
سرمایه‌گذاری خارجی بصورت مستقیم در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز مجاز نیست. ولی پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در این زمینه‌ها در چارچوب ترتیبات قراردادی امكان پذیر است.

12 - آیا كاربرد اسامی و نام‌های تجاری خارجی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی مجاز است؟ 
كاربرد اسامی و نام‌های تجاری در كلیه زمینه‌ها مجاز می‌باشد.

13 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در شركت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است؟
منعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در شركت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار وجود ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی علاقمند به خرید سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس می توانند قبل از خرید، نظر مساعد سازمان سرمایه‌گذاری را برای برخورداری از پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی اخذ و سپس مبادرت به خرید سهام در بورس نمایند.

14 - منظور از مناطق ویژه اقتصادی چیست و در حال حاضر چند منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد؟
مناطق ویژه اقتصادی مناطق محصور گمركی می‌باشند كه ورود كالا، ماشین آلات و تجهیزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات واردات مستثنی می‌باشد. در حال حاضر 22 منطقه ویژه اقتصادی در كشور وجود دارد (برای اطلاع بیشتر به فهرست مناطق ویژه اقتصادی ضمیمه این مجموعه مراجعه شود).

15 - آیا تفاوتی بین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و سرزمین اصلی وجود دارد ؟
سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد، تابع مقررات خاص سرمایه‌گذاری در این مناطق می‌باشد. منظور از مناطق آزاد، مناطقی هستند كه قانوناً به عنوان «مناطق آزاد» شناخته شده‌اند و در حال حاضر شامل سه منطقه قشم، كیش و چابهار می‌باشد. مناطقی كه تحت عنوان «مناطق ویژه اقتصادی» از آنها یاد می شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند و سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی، تلقی می‌گردد. در هر حال با توجه به دامنه شمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی كه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد نیز می توانند از مزایای قانون مزبور مشروط به طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برخوردار شوند.

16 - فرق بین « شركت ایرانی » و « شركت خارجی » از حیث قوانین ایران چیست؟ 
« شركت ایرانی » شركتی است كه طبق قانون تجارت ایران تشكیل و به ثبت برسد، حتی اگر سهام‌الشركه این شركتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. « شركتهای خارجی » شركتهایی هستند كه شعبه یا نمایندگی آنها در ایران به ثبت می رسد و محل ثبت شركت مادر در خارج از ایران می‌باشد.

17 - آیا تأسیس شعبه و نمایندگی شركتهای خارجی در ایران امكان پذیر است ؟
بلی، هر شركت خارجی برای توسعه امور تجاری خود و انجام تكالیف قراردادی و فعالیت‌های بازاریابی و غیره می تواند مبادرت به ثبت شعبه و یا نمایندگی شركت مادر در ایران نماید. برای تأسیس شعبه و نمایندگی، مقررات خاصی حاكم است و متقاضیان باید مستقیماً به اداره كل ثبت شركتها و مالكیت صنعتی مراجعه نمایند.

18 - آیا تأسیس شعبه و نمایندگی بعنوان سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد می شود؟ 
خیر، تأسیس شعبه و یا نمایندگی، سرمایه‌گذاری خارجی قلمداد نمی‌گردد و هرگونه سرمایه‌گذاری باید از طریق تشكیل یك شركت ایرانی و یا مشاركت در یك شركت ایرانی موجود در سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و یا در چارچوب ترتیبات قراردادی صورت پذیرد ( برای اطلاع بیشتر به سئوالات 3 و 4 مراجعه شود ).

19 - شهرك‌های صنعتی واجد چه ویژگی‌هایی هستند و چه تسهیلاتی در آنها فراهم است؟
شهرك‌های صنعتی شهرك‌هایی هستند كه توسط شركت شهرك‌های صنعتی ایران وابسته به وزارت صنایع و معادن در سراسر كشور و در قطب‌های صنعتی به صورت شهرك‌های از پیش ساخته‌، طراحی و آماده استفاده سرمایه‌گذاران می‌باشند. حتی در برخی از شهرك‌ها كارخانه‌ها و كارگاههای صنعتی به صورت ساخته شده آماده واگذاری می‌باشند. نكته مهم در این شهرك‌ها، دسترسی و آماده بودن خدمات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسی به شبكه‌های عمده حمل و نقل كشور می‌باشد.

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا