قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی 

20 - قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟
قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی ایران، « قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری» خارجی مصوب سال 1381 شمسی (2002 میلادی ) می‌باشد كه در این مجموعه با عنوان « قانون سرمایه‌گذاری خارجی » از آن یاد خواهد شد. دامنه شمول این قانون به كل قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند براساس این قانون در كشور سرمایه‌گذاری كنند.

21 - نقش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد چیست؟
هر چند سرمایه‌گذاری خارجی در « مناطق آزاد تجاری– صنعتی » تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است ولی این امكان میسر است كه سرمایه‌گذاران خارجی براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.

22 - منظور از « حمایت » در قانون سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
منظور از حمایت؛ برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است كه بموجب قانون سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاریهایی كه از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.

23 - این حقوق و مزایا كدامند؟
بارزترین حقوقی كه براساس قانون مذكور به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد، شامل موارد ذیل می‌باشد:

 

 • حق انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی
 • حق دریافت خسارت ناشی از سلب مالكیت و ملی شدن سرمایه خارجی
 • حق دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت كه موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه‌گذار خارجی گردد.
 • برخورداری از رفتار یكسان و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی.

   

  24 - آیا تسهیلات و مزایای دیگری نیز به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد؟ 
  بلی، سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می‌باشد :

 • انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری و انتقال تكنولوژی
 • انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی
 • امكان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به محاكم داوری بین المللی
 • استفاده از كارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری
 • انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به كشور
 • نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از كشور
 • عدم الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل 
   

   

  25 - آیا اخذ مجوز سرمایه‌گذاری برای كلیه سرمایه‌گذاریهای خارجی الزامی است؟
  بلی، اخذ مجوز برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی كه بر اساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شوند، الزامی است . مجوز اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. به عبارت دیگر هر مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به اخذ مجوز خاص دارد.

  26 - در مجوز سرمایه‌گذاری چه مسایلی عنوان می‌گردد؟ 
  در مجوز سرمایه‌گذاری، زمینه مورد سرمایه‌گذاری، شركای ایرانی و خارجی، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری، درصد مشاركت و میزان سرمایه‌گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود و منافع حاصله و سایر شرایط مربوط به طرح مورد سرمایه‌گذاری ذكر می‌گردد.

  27 - چه اشخاصی می توانند در جمهوری اسلامی ایران سرمایه‌گذاری نمایند؟ 
  كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و یا شركت‌ها، موسسات و سازمانهای بین‌المللی و همچنین اشخاص حقیقی و یا حقوقی ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی، می توانند طبق مقررات قانون سرمایه‌گذاری خارجی مبادرت به سرمایه‌گذاری در كشور نموده و از مزایای قانون برخوردار شوند.

  28 - آیا سرمایه‌گذاری ایرانیان می تواند مشمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گیرد؟ 
  بلی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی همانند اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می توانند براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سرمایه‌گذاری نموده و از مزایای قانون برخوردار شوند مشروط به اینكه سرمایه وارده ایشان منشاء خارجی داشته باشد و علاوه براین سرمایه‌گذار مستنداتی كه مؤید فعالیتهای اقتصادی و تجاری ایشان در خارج باشد، ارایه نماید.

  29 - آیا مجوز سرمایه‌گذاری دارای مدت اعتبار مشخصی است؟ 
  بلی، چنانچه سرمایه‌گذار خارجی پس از صدور مجوز در مدت مشخص كه به اقتضای طرح مورد سرمایه‌گذاری به تشخیص هیأت سرمایه‌گذار خارجی تعیین می‌گردد، اقدام به ورود بخشی از سرمایه به كشور ننماید، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل شده تلقی می‌گردد.

  30 - تمدید مهلت اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری چگونه قابل انجام است؟
  سرمایه‌گذار خارجی می تواند قبل از پایان مهلت اعتبار مجوز، با ارایه دلایل قانع كننده درخواست تمدید مدت اعتبار مجوز را بنماید. هیأت سرمایه‌گذاری، درخواست تمدید را بررسی و در صورت موافقت، مهلت مجددی را برای ورود سرمایه تعیین می نماید.

  31 - آیا شركتهای دولتی خارجی نیز می توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی، اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران بنماید ؟
  شركتهای دولتی خارجی نیز می‌توانند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری خارجی اقدام به سرمایه‌گذاری در ایران نموده و از مزایای قانون یاد شده برخوردار شوند.

  32 - زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران كدام است ؟
  زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متنوع بوده و همه زمینه‌های تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، كشاورزی، خدماتی و مجموعه فعالیتهایی كه به عمران و فعالیتهای تولیدی منجر می‌شود را شامل می‌گردد.

  33 - آیا انجام فعالیتهای صرفاً تجاری می تواند سرمایه‌گذاری خارجی محسوب شود؟
  انجام فعالیتهای صرفاً تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی محسوب نمی‌شود، لیكن انجام فعالیتهای تجاری كه مكمل فعالیتهای تولیدی در طرحهای مصوب باشد، امكان پذیر است.

  34 - آیا سرمایه‌گذاری خارجی در بخش خدمات تحت پوشش قرار می‌گیرد؟
  سرمایه‌گذاری خارجی در امور خدماتی می تواند تحت پوشش قانون سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته و از مزایای قانون یادشده برخوردار شود.

  35 - آیا حمایت دولت براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی بطور خودبخود به سرمایه‌گذاریهای خارجی تسری می یابد ؟
  برقراری حمایت دولت نسبت به سرمایه‌گذاریهای خارجی مستلزم اخذ مجوز سرمایه‌گذاری براساس قانون یادشده می‌باشد

  36 - سرمایه‌گذاری خارجی كه قبلاً انجام شده ولی از پوشش حمایتی قانون برخوردار نبوده است، چگونه و در چه زمانی می تواند از پوشش قانون برخوردار شود ؟
  سرمایه‌گذاریهایی كه در گذشته انجام شده و تحت پوشش قانون نبوده اند در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید می توانند تحت پوشش قانون قرار گیرند.

  37 - آیا امكان سرمایه‌گذاری خارجی در واحدهای موجود وجود دارد ؟
  از نظر مقررات و قانون سرمایه‌گذاری خارجی تفاوتی بین یك سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه‌گذاری در یك واحد اقتصادی موجود وجود ندارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند در هر زمان مبادرت به سرمایه‌گذاری در یك طرح جدید و یا بنگاه اقتصادی موجود نمایند. البته در بنگاههای موجود پذیرش سرمایه‌گذاری ضمن اینكه منوط به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری می‌باشد می بایست منجر به ایجاد ارزش افزوده جدید در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقاء مدیریت، توسعه صادرات و بهبود سطح فن آوری در همان بنگاه گردد.

  38 - سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاههای اقتصادی موجود چگونه قابل پذیرش است ؟
  از نظر مقررات پذیرش، اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز در هر زمان پس از طی مراحل پذیرش برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری مشروط به ایجاد ارزش افزوده جدید، می‌توانند تحت پوشش قانون قرار گرفته و از مزایای قانون بهره‌مند شوند.

  39 - اگر یك سرمایه‌گذار خارجی تمایل داشته باشد در یك شركت موجود سرمایه‌گذاری نماید و بخشی از سهام شركت را در اختیار گیرد، برای افزایش سرمایه‌گذاری، چه راهكارهایی وجود دارد؟
  سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند به غیر از خرید سهام، از طریق پذیره نویسی سهام جدید و یا استفاده از حق تقدم سایر سهامداران موجود مبادرت به مشاركت در افزایش سرمایه شركت نماید.

  40 - قراردادهای ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) در چه قالب حقوقی قابل اجرا هستند؟
  ساختارهای قابل توصیه برای قراردادهای BOT و امثالهم ( نظیرBOOT و BOO و..) می تواند از طریق ثبت شعبه سرمایه‌گذار خارجی در ایران و یا تشكیل یك شركت ایرانی (شركت پروژه) تحقق یابد.

  41 - منظور از حقوق مالكانه چیست ؟ 
  منظور از حقوق مالكانه حقوق ناشی از مالكیت بر مال و دارائی و یا حقوق اكتسابی ناشی از قرارداد می‌باشد كه در قانون سرمایه‌گذاری خارجی مورد شناسایی قرارگرفته و حسب مورد به حقوق مالكیت، بهره‌برداری و انتفاع و… تسری می‌یابد.

  42 - منظور از واگذاری حقوق مالكانه در طرحهایBOT چیست ؟ 
  حقوق مالكیت و یا حقوق مالكانه و بطور كلی حقوق اكتسابی ناشی از قرارداد مربوطه می‌باشد كه می‌تواند به طرف ایرانی قرارداد واگذار شود.

  43 - آیا داشتن حساب بانكی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی مجاز است؟
  افتتاح حساب بانكی در خارج از ایران برای نگهداری درآمدهای صادراتی سرمایه‌گذاریهای خارجی مجاز است و هدف از این تسهیلات دسترسی مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی به ارز حاصل از صادرات، برای دریافت سود سهام و سایر پرداختهایی كه باید به وی انجام شود، می‌باشد.

  44 - آیا الزامی از حیث برگشت ارز حاصل از صادرات برای شركت‌های مشترك و واحدهای سرمایه پذیر وجود دارد؟
  خیر. بطوركلی هیچگونه تعهدی برای برگشت ارز حاصل از صادرات اخذ نمی شود و ارز حاصل از صادرات در اختیار صادركننده می‌باشد تا به هر نحو كه خود تشخیص دهد مورد استفاده قرار دهد.

  45 - آیا سرمایه‌گذار خارجی می تواند سرمایه خود را بیمه كند؟ چگونه بیمه ای؟
  سرمایه‌گذار خارجی می تواند سرمایه خود را در مقابل خطرات غیر تجاری ( سیاسی ) نزد موسسه بیمه سرمایه‌گذاری كشور متبوع خود، بیمه نماید. چنانچه براثر قرارداد بیمه وجوهی به سرمایه‌گذار پرداخت شود، موسسه بیمه گر می تواند در مقام جانشین سرمایه‌گذار، مطالبه خسارت پرداختی ناشی از حقوقی را كه اصالتاً به سرمایه‌گذار تعلق داشته بنماید.

  46 - اختلافات فیمابین سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و یا سرمایه‌گذاران خارجی و دولت به كدام مرجع قابل ارجاع است ؟ 
  بطور كلی چگونگی حل و فصل و ارجاع اختلافات به محاكم داخلی یا خارجی یا به مرجع داوری بین المللی بین سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی تابع توافق بین سرمایه‌گذاران می‌باشد و بعنوان یك توافق داخلی تلقی می‌گردد. لاكن در مواردی كه طرف دعوی سرمایه‌گذار خارجی، شركت یا بخش دولتی ایرانی باشد ارجاع اختلاف به محكمه یا به داوری منوط به رعایت تشریفات قانونی مربوطه توسط طرف دولتی ایرانی می‌باشد. بنابراین اصل ارجاع اختلاف به محاكم و داوری ( بین‌المللی) مبتنی به توافق قبلی بین دولت ایران و دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی در قراردادهای دو جانبه امری پذیرفته شده است.

  47 - نحوه تملك زمین در طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی چگونه است؟
  در مواردی كه انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشكیل شركت ایرانی گردد، تملك زمین بنام شركت بعنوان یك هویت ایرانی، مجاز است. منظور از « شركت ایرانی» شركتی است كه صرفنظر از هویت و میزان مشاركت شركاء و یا سهامداران آن طبق قانون تجارت در ایران تشكیل و به ثبت رسیده باشد. مالكیت بر زمین بنام اشخاص خارجی اعم از شخص حقیقی یا شركت و یا شعبه كه هویت خارجی دارند طبق سرمایه‌گذاری خارجی مجاز نیست.

 •  

  Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا