سرمایه خارجی 

53 - اشكال سرمایه خارجی چیست ؟
اشكال سرمایه خارجی در قانون سرمایه‌گذاری خارجی بسیار متنوع می‌باشد و علاوه بر سرمایه نقدی شامل كلیه اشكال غیر نقدی اعم از ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی، و خدمات تخصصی نیز می‌گردد. (برای اطلاع بیشتر به ماده (2) آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مراجعه شود).

54 - آیا همه نوع ارز خارجی برای ورود سرمایه نقدی قابل قبول است ؟ فقط ارزهایی به عنوان سرمایه نقدی قابل ثبت می‌باشند كه از نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ارز قابل قبول تلقی شوند.

55 - سرمایه نقدی چگونه به كشور وارد می شود ؟
سرمایه نقدی خارجی باید از مجرای سیستم بانكی و یا مجاری رسمی مورد تأیید بانك مركزی به كشور وارد شود. بدیهی است كه ارزهای وارده باید جزو ارزهای قابل قبول بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران باشد.

56- آیا ارز نقدی وارده به كشور می بایست به ریال تسعیر گردد ؟
آن بخش از ارز نقدی وارده كه به تشخیص سرمایه‌گذار می بایستی به ریال تبدیل شود از طریق سیستم بانكی توسط بانك دریافت كننده به نرخ روز بانك خریداری شده و معادل ریالی ارز وارده به حساب شركت مشترك یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر واریز می‌گردد.

57- آیا سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند ارز نقدی وارده را به ریال تسعیر ننماید و برای پرداخت بهای برخی از سفارشات خارجی مربوط به طرح سرمایه‌گذاری استفاده كند؟
ارز نقدی همانطوریكه می تواند به ریال تبدیل شود، این امكان فراهم است كه بصورت ارز در حساب ارزی شركت مشترك یا بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر سپرده شده و با نظارت سازمان سرمایه‌گذاری برای پرداخت سفارشات خارجی و یا سایر هزینه‌های ضروری طرح موردنظر عیناً مورد استفاده قرار گیرد. نگهداری سرمایه بصورت ارز بدون تبدیل، سرمایه‌گذار را از نوسانات نرخ ارز مصون نگهداشته و به وی امكان می دهد در زمان مناسب به تشخیص خود از آن استفاده نماید .

58 - تسعیر ارزهای وارده با چه نرخی انجام می شود ؟
نرخ قابل محاسبه برای آورده نقدی سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ رایج در شبكه پولی رسمی كشور و یا نرخ آزاد روز به تشخیص بانك مركزی است.

59 - آیا برای تقویم سرمایه خارجی ارزیابی آن لازم است ؟
بلی . تقویم ارزش سرمایه اعم از اینكه سرمایه نقدی یا غیر نقدی باشد ضروری است . در مورد سرمایه نقدی و غیرنقدی نرخ تبدیل بانك در روز ورود، مبنای ارزیابی قرار می‌گیرد.

60- ورود ماشین آلات، تجهیزات، قطعات و مواد اولیه (سرمایه غیرنقدی) مستلزم طی چه تشریفاتی است؟
اصولاً ورود سرمایه غیرنقدی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی تابع تشریفات ورود كالای تجاری نیست و صرفاً به پیشنهاد سازمان سرمایه‌گذاری اقلام غیرنقدی از هر قبیل براساس فهرستی كه قبلاً به تصویب رسیده و ثبت آماری ( ثبت سفارش ) آن در وزارت بازرگانی انجام شده باشد، مستقیماً قابل ورود به كشور می‌باشد.

61 - آیا این بدان معناست كه ورود سرمایه غیر نقدی نیاز به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی ندارد ؟
همینطور است . برای ورود سرمایه غیرنقدی نیازی به اخذ گواهی عدم ساخت، تخصیص ارز و گشایش اعتبار اسنادی و از این قبیل امور نمی‌باشد.

62 - در مورد ورود دانش فنی چه ضوابطی باید رعایت شود ؟
همانطور كه در پاسخ به سئوالهای 54 و60 گفته شد دانش فنی و خدمات تخصصی بعنوان اشكال دیگری از سرمایه خارجی شناخته شده و باید ارزیابی وسپس به عنوان سرمایه خارجی به ثبت برسند. البته قبل از مرحله ورود دانش فنی معمولاً نظر وزارتخانه ذی‌ربط كسب می‌گردد .

63 - آیا پرداخت حق لیسانس یا رویالتی مجاز است ؟
یقیناً، در حالتی كه دانش فنی قرارنیست به عنوان سرمایه خارجی به احتساب گرفته شود وجوه مربوطه و یا رویالتی مصوب، قابل پرداخت به عرضه كننده تكنولوژی می‌باشد .

64- ضابطه قابل قبول برای پرداخت حق لیسانس یا رویالتی به طرفهای خارجی چیست ؟
در هر شیوه پرداخت، ارزش مواد اولیه وارداتی از خارج باید در محاسبه رویالتی و حق لیسانس دخالت داده شده و خالص مبلغ پس از كسر ارزش مواد وارداتی، قابل پرداخت به لیسانس دهنده می‌باشد . بعبارت دیگر براساس سیاست جاری، پرداخت رویالتی و حق لیسانس بر مبنای ارزش افزوده داخلی محاسبه می‌گردد.

65 - آیا امكان ثبت حق اختراع و علائم تجاری در ایران وجود دارد؟
حقوق مالكیت صنعتی و معنوی اعم از حق اختراع، علائم و اسامی تجاری و غیره براساس قانون ثبت علائم و اختراعات قابل ثبت و حمایت قانونی در ایران می‌باشد .

66 - آیا ارایه فهرست سرمایه‌های غیرنقدی قبل از اقدام به ورود ضروری است ؟
بلی، سرمایه‌گذار خارجی قبل از اقدام به ورود سرمایه باید صورت تفصیلی سرمایه‌های غیرنقدی را كه می خواهد به ایران وارد كند حاوی مشخصات فنی، نام سازنده، سال ساخت و قیمت به همراه كاتولوگ‌های مربوطه را به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم نماید . پس از آنكه فهرست به تأیید رسید از آن پس سرمایه غیرنقدی به تشخیص سرمایه‌گذار و در یك یا چند محموله بدون هیچگونه تشریفات خاصی قابل ورود به كشور می‌باشد.

67 - آیا ورود دانش فنی نیاز به بررسی قبلی دارد ؟
هرگونه بهای خدمات تخصصی اعم از اینكه به صورت سرمایه به كشور وارد شود یا اینكه درنظر باشد پرداخت‌هائی از آن بابت صورت پذیرد می بایستی متون قراردادهای مربوطه (در صورت وجود) به همراه درخواست سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان سرمایه‌گذاری تسلیم گردد. سازمان سرمایه‌گذاری با هماهنگی وزارتخانه ذی‌ربط در مورد ضرورت اخذ دانش فنی و بهای آن مشورت‌های لازم را انجام خواهد داد .

 

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا