مسير حركت سرمايه گذار خارجي
مرحله اول شناسايي و انتخاب پروژه سرمايه گذاري
پروژه هاي ساخت هتل ومراكز اقامتي
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري ايران
و ادارات كل استان ها
پروژه هاي نيروگاهي و آب
وزارت نيرو
سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران
پروژه هاي صنعتي و معدن
وزارت صنعت معدن و تجارت
و سازمان هاي استان ها
پروژه هاي زيربنايي، بزرگراه، فرودگاه و بندر
وزارت راه و شهرسازي و ادارات كل استان ها
استانداري ها
پروژه هاي كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي
و سازمان هاي استان ها
پروژه هاي ساخت ورزشگاه، مجتمع هاي تجاري و عمران شهري
شهرداري ها و وزارت ورزش و جوانان
پروژه هاي ساختمان سازي انبوه و عمران شهري
وزارت راه و شهرسازي و شركت هاي عمران منطقه اي
اتاق هاي بازرگاني، صنايع معادن و كشاورزي
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا