مسير حركت سرمايه گذار خارجي
مرحله سوم دريافت مجوز سرمايه گذاري خارجي

مدارك مورد نياز براي ارائه به سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران براي دريافت مجوز سرمايه گذاري خارجي

  • فرم درخواست

  • مجوز تاسيس

  • نامه درخواست مجوز سرمايه گذاري خارجي توسط متقاضي به سازمان سرمايه گذاري

  • رزومه متقاضي و مدارك احراز هويت اشخاص حقيقي و حقوقي سهامدار

  • فهرست مشخصات كامل ماشين آلات و تجهيزات موردنظر براي واردات به كشور به عنوان آورده سرمايه گذار خارجي

  • مدارك تاييد و قرارداد نحوه انتقال فناوري در مواردي كه آورده سرمايه گذار، فناوري باشد

  • ساير اطلاعات سودمند

Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا