مسير حركت سرمايه گذار خارجي
مرحله چهارم اقدامات پس از صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي
اداره ثبت شركت ها
ثبت شركت ايراني توسط متقاضي سرمايه گذاري خارجي
امكان ثبت شركت ايراني با صددرصد سهامداري توسط متقاضي خارجي
وزارت صنعت معدن و تجارت
ثبت سفارش ماشين آلات، تجهيزات و ساير اقلام سرمايه فيزيكي
دريافت كارت يازرگاني از طريق وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگاني
وزارت امور خارجه
صدور ويزاي كوتاه مدت و بلند مدت براي سرمايه گذار خارجي، مديران و كارشناسان
وزارت صنعت معدن و تجارت
ترتيبات معافيت ماشين آلات از حقوق و عوارض گمركي
پروانه بهره برداري
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
صدور ويزاي اقامت براي سرمايه گذار خارجي
مديران و كارشناسان و بستگان درجه يك آنها
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي
صدور ويزاي كار براي سرمايه گذار خارجي، مديران و كارشناسان
تجديد و تمديد ويزاهاي فوق الذكر
 شبكه بانك هاي ايراني
انتقال سرمايه نقدي سرمايه گذار خارجي به عنوان آورده و ارائه تاييديه بانكي به سازمان سرمايه گذاري
گمرك جمهوري اسلامي ايران
ترخيص هرگونه سرمايه فيزيكي تحت عنوان سرمايه گذاري خارجي
صدور برگ سبز گمركي
ارائه برگ سبز گمركي به سازمان سرمايه گذاري
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا