عنوان فایل
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان- سه ماهه چهارم 1394 1,140 KB
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان- سه ماهه سوم 1394 1,607 KB
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان- سه ماهه دوم 1394 1,377 KB
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان- سه ماهه اول 1394 1,366 KB
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان- سه ماهه چهارم سال 1393 1,015 KB
عنوان فایل
گزارش اقتصادي سال 1393 استان اصفهان 5,114 KB
تحليل مقايسه‌اي بازار نيروي كار استان اصفهان و كشور در سال 93 و پاييز 94 1,151 KB
مقدار مصرف انرژي در كارگاههاي كشور با رويكرد بررسي جايگاه استان اصفهان 1,691 KB
اطلاعات قيمت و اجاره مسكن در نقاط شهري استان اصفهان و كشور در نيمه دوم سال 1393 1,006 KB
نتايج آمارگيري از كارگاههاي صنعتي 50،49،10،5 نفر كاركن و بيشترسال‌هاي 91 و 92 در استان اصفهان 1,123 KB
نتايج تفصيلي سرشماري عمومي بخش كشاورزي با تأكيد بر جايگاه استان اصفهان در سال 93 1,555 KB
تحليل مقايسه‌اي عملكرد شبكه بانكي استان اصفهان 1393-1392 2,900 KB
بررسي تحليلي-تطبقي شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1393 3,247 KB
بررسي وضعيت بخش ساختمان و مسكن در سال 1393-1392 1,203 KB
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا