متن / HTML 

  متن / HTML 

 

              عنوان فایل

نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1398      
سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1397    
سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1396    
سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1395

سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1394
سه ماهه چهارم سه ماهه سوم سه ماهه دوم سه ماهه اول
نماگر فصلي اقتصاد استان اصفهان سال 1393  

 

 
سه ماهه چهارم      
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا